O poduzeću

Sunčane šume d.o.o. za gospodarenje šumama osnovane su na temelju izjave o osnivanju od 18. siječnja 2010. godine te su registrirane pri trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030106546. Poduzeće je započelo sa radom na adresi Kralja Tomislava 33., a od 1. travnja preselilo je na novu adresu Ulica Ivana Pavla II br. 7. u Đakovu. Trenutno imamo 14 zaposlenika od kojih je 1 magistar znanosti, 5 diplomiranih inženjera šumarstva, 7 šumarskih tehničara i 1 ekonomista.

Poduzeće gospodari sa šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Đakovačko-osječke Nadbiskupije koje prema šumskogospodarskoj podjeli pripadaju gospodarskim jedinicama Vuka, Kujnjak-Rakovac-Mačkovac, Breznica i Sjeverni Dilj. Programi gospodarenja kao planovi po kojima se gospodari izrađeni su na razdoblje od 10 godina. Prema važećim planovima trenutna površina šuma i šumskog zemljišta kojima upravljaju Sunčane šume d.o.o. iznosi 8.990,32 ha.

Ukupna drvna zaliha je 2.503.398 m³ ili 278,45 m³/ha. U omjeru smjese hrast kitnjak je zastupljen sa 43%, bukva 28%, grab 15%, lužnjak 5%, cer 4% i ostale vrste 5% (Graf 1.).

Graf 1. Zastupljenost pojedinih vrsta drveća u ukupnoj drvnoj masi ( m³)

Godišnji tečajni prirast je 7,30 m³/ha, a ukupni tečajni godišnji prirast iznosi 656.019 m³.

Propisani desetogodišnji etat za vrijeme važenja trenutnih planova gospodarenja je 501.882 m³.

Iz ovih podataka je vidljivo da je prirast sastojina veći od etata, odnosno da je novostvorena drvna masa veća od drvne mase koja je planirana za sječu, što je osnova potrajnog gospodarenja koje kao odgovorni gospodar provode Sunčane šume d.o.o.

Godišnjim planom za 2011. godinu predviđena je proizvodnja 55.000 m³ neto drvne mase. U planiranom etatu bukva je zastupljena sa 34%,hrast kitnjak 31%, cer 21%, grab 8% i ostale vrste sa 6% (Graf 2.)

Graf 2. Zastupljenost pojedinih vrsta drveća u ukupnom etatu za 2011 godinu (m³)

Programima gospodarenja uz radove sječe i izrade drvnih sortimenata propisani su i radovi biološke obnove šuma, odnosno radovi kojima se pomaže mladim sastojinama stvaranjem preduvjeta za postizanje cilja gospodarenja te trajne stabilnosti, dobre produktivnosti i mogućnosti kvalitetne prirodne obnove. Planom za 2011 godinu predviđeni su sljedeći radovi:

  • Čišćenje tla od korova te njega ponika kemijski na površini od 146,48 ha.
  • Sjetva žira pod motiku (popunjavanje) na površini od 2,00 ha,
  • Njega pomlatka pod zastorom krošanja na površini od 17,00 ha,
  • Njega pomlatka ručno i kemijski na površini od 23,00 ha,
  • Njega mladika ručno na površini od 21,93 ha,
  • Čuvanje šuma na površini 8.990,32 ha,
  • Doznaka prethodnog prihoda 24.662 m³,
  • Doznaka glavnog prihoda 30.826 m³,
  • Održavanje protupožarnih prosjeka na površini od 38,00 ha.

Sunčane šume gospodare prirodnim resursima na bazi potrajnosti prihoda te održivosti razvoja primjenjujući pravila šumarske struke.

Stanišni tipovi
G.J. Breznica - biskupijske šume
G.J. Sjeverni Dilj - biskupijske šume
G.J. Vuka - biskupijske šume
G.J. Kujnjak - Rakovac - Mačkovac - biskupijske šume

 

O poduzeću

Tvrtka/naziv: SUNČANE ŠUME d.o.o.
za gopodarenje šumama
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II br. 4 
31400 Đakovo
MBS: 030106546
OIB: 17094748620
Žiro račun: 2360000-1102125140
Tel: 031/814-631
Fax: 031/812-308
E-mail: info@suncane-sume.hr
Uprava: Leonard Kereta – direktor