FSC® CERTIFIKAT

FSC® CERTIFIKAT

Odluka o dugoročnom opredjeljenju za FSC certifikat

Sunčane šume d.o.o su 14. ožujka 2012 godine, certificirale površine šuma kojima gospodare prema FSC shemi, a 14. ožujka 2017 godine produžen je certifikat na još pet godina.

Cilj je FSCa promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja šumama.

Navedeni certifikat dobili smo na razdoblje od 5 godina i tijekom tog perioda podložan je redovitom nadzoru certifikatora.

Odluku o certificiranju šuma prema FSC principima i kriterijima donjeli smo iz razloga što je certificirana šuma vrijednost sama po sebi, i to je potvrda da šumovlasnik pri izvođenju radova propisanih Programom gospodarenja konzultira javnost, smanjuje štete od sječe i poduzima mjere zaštite tla i vodnih resursa, vodi brigu o zaštiti divljih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićuje ekološki osjetljiva staništa, pošuje običajna prava lokalne zajednice i dr.

Dobivanje FSC certifikata za nas kao prvo privatno poduzeće za gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj veliki je uspjeh i potvrda orijentacije Sunčanih šuma prema održivom gospodarenju šumskim resursima koji su nam povjereni na upravljanje.

Plansko gospodarenje ovim šumama traje od 1897. godine kada su napravljeni prvi programi gospodarenja sa propisanim radovima. Potrajno gospodarenje šumama koje zadovoljava gospodarske, ekološke i socijalne funkcije šume pridonijelo je da danas na ovom području postoje prirodne mješovite šume sa bogatom florom i faunom. Trenutno su nazastupljenije drvne vrste hrast kitnjak (Quercus petraea), obična bukva (Fagus sylvatica L.) i grab (Carpinus betulus).

Kao rezultat dugoročnog gospodarenja, značajan dio ovih šuma (oko 6 500 ha) pripada mreži Natura 2000 s ciljem održanja prirodnih staništa, te pružanja stanišnih uvjeta za više od 50 zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta poput orla štekavca (Haliaeetus albicilla), žutog mukača (Bambina variegata), velikouhog šišmiša (Myotis bechsteini) te gorskog potočara (Cordulegaster heros).

NAPOMENA: Kako bi osiguralo usklađenost s FSC načelima za gospodarenje šumama u pogledu očuvanja biološke raznolikosti, poduzeće je osmislilo i izdalo Priručnik za identifikaciju ugroženih i strogo zaštićenih vrsta flore i faune. Ovaj džepni priručnik koriste zaposlenici za identifikaciju vrsta na terenu, a možete ga preuzeti na donji gumbić.

Plansko gospodarenje ovim šumama traje od 1897. godine kada su napravljeni prvi programi gospodarenja sa propisanim radovima. Potrajno gospodarenje šumama koje zadovoljava gospodarske, ekološke i socijalne funkcije šume pridonijelo je da danas na ovom području postoje prirodne mješovite šume sa bogatom florom i faunom. Trenutno su nazastupljenije drvne vrste hrast kitnjak (Quercus petraea), obična bukva (Fagus sylvatica L.) i grab (Carpinus betulus).

Kao rezultat dugoročnog gospodarenja, značajan dio ovih šuma (oko 6 500 ha) pripada mreži Natura 2000 s ciljem održanja prirodnih staništa, te pružanja stanišnih uvjeta za više od 50 zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta poput orla štekavca (Haliaeetus albicilla), žutog mukača (Bambina variegata), velikouhog šišmiša (Myotis bechsteini) te gorskog potočara (Cordulegaster heros).

NAPOMENA: Kako bi osiguralo usklađenost s FSC načelima za gospodarenje šumama u pogledu očuvanja biološke raznolikosti, naše je poduzeće osmislilo i izdalo Priručnik za identifikaciju ugroženih i strogo zaštićenih vrsta flore i faune. Ovaj džepni priručnik koriste zaposlenici za identifikaciju vrsta na terenu, a možete ga preuzeti na donji gumbić.

Povijesni prikaz certifikacije Sunčanih šuma

Kako bi održali svoju FSC certifikaciju, nositelji certifikata moraju svake godine upješno proći audit gospodarenja šumama – pokazujući da je njihovo gospodarenje šumama u skladu s FSC načelima. Nakon svake pozitivne ocjene o auditu, certifikacijsko tijelo učitava novi sažeti prikaz audita o gospodarenju šumama u Javnu certifikacijsku bazu podataka koji je dostupan svim zainteresiranim stranama.

2012.

Sunčane šume prvi put dobivaju FSC certifikaciju

14. ožujka 2012. godine, nakon uspješnog prvog audita gospodarenja šumama, certifikacijsko tijelo izdaje pozitivnu odluku o certifikaciji gotovo 10 000 hektara šumske površine kojom gospodare Sunčane šume.

2012.
2017.

Prva ponovna certifikacija Sunčanih šuma

Nakon isteka prvog petogodišnjeg certifikacijskog razdoblja, Sunčane šume ponovno su zatražile FSC certifikaciju gospodarenja šumama i na taj način produžile trajanje certifikacije za dodatnih pet godina.

2017.
2022.

Druga ponovna certifikacija Sunčanih šuma - 10 godina FSC certifikacije

U ožujku 2022. godine Sunčane šume uspješno su prošle svoj 11. audit gospodarenja šumama te time započele treće petogodišnje certifikacijsko razdoblje i produžile vijek svoje FSC certifikacije. Sunčane šume uspješno održavaju FSC certifikaciju 10 uzastopnih godina.

2022.

"Odluku o certificiranju šuma prema FSC načelima i kriterijima donjeli smo iz razloga što je certificirana šuma vrijednost sama po sebi, i to je potvrda da šumovlasnik pri izvođenju radova propisanih Programom gospodarenja konzultira javnost, smanjuje štete od sječe i poduzima mjere zaštite tla i vodnih resursa, vodi brigu o zaštiti divljih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićuje ekološki osjetljiva staništa, poštuje običajna prava lokalne zajednice i dr. 
Kako bi uspješno udovoljavali strogim kriterijima koji nam donosi FSC certifikacija obavljali smo edukaciju naših zaposlenika, te izdali Priručnik za prepoznavanje ugroženih i strogo zaštićenih vrsta flore i faune (prikazan ranije u članku) za sve zaposlenike. U suradnji sa lokalnom zajednicom proglasili smo četiri lokaliteta šuma visoke vrijednosti očuvanja na kojima se provode šumarski radovi smanjenog intenziteta i svake godine provodi monitoring kriterija na osnovu kojih su odabrane ove sastojine.
Dobivanje FSC certifikata i njegovo obnavljanje  za nas kao prvo privatno poduzeće za gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj veliki je uspjeh i potvrda orijentacije Sunčanih šuma prema održivom gospodarenju šumskim resursima koji su nam povjereni na upravljanje.“